barmettler architektur_chappelhof stein_neubau efh_pergola_02_1995 × 2660