barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_10_1995x2660